Cập nhật ngày : 05-10-2018

Huyện ủy Hoài Ân: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Trong những năm gần đây, thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị được nâng cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, nhất là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn thiếu đồng bộ, chất lượng, hiệu quả chưa cao; việc giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân còn chậm so với quy định.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo được sự chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, Huyện ủy Hoài Ân vừa ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính.

Theo đó, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, chủ trương và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước”, Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 06/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủyvề cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo Kết luận số 82-KL/TW ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.  Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến về nhiệm vụ cải cách hành chính, làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Lấy mức độ hài lòng của tổ chức, công dân là thước đo chất lượng, hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước, là cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; gắn công tác cải cách hành chính với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thi đua, khen thưởng và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và thực tiễn địa phương. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp, tổ chức lại, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, thực hiện quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị và quá trình thực hiện cải cách hành chính. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm....

Ban tổ chức Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy tăng cường công tác phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính; chỉ đạo xử lý có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính mà tổ chức và người dân đang quan tâm.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: