Cập nhật ngày : 08-10-2018

Hoài Ân: Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-Cp ngày 23/4/2018 của Chính phủ.


Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND huyện


Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định của Nghị định; rà soát, lập danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh Quyết định công bố và đang có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn đị, địa phương giải quyết hoặc tham mưu giải quyết, niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện và thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của huyện và các xã, thị trấn.

 Văn phòng HĐND và UBND huyện kiện toàn và ban hành quy chế tổ chức hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP và phù hợp với tình thực tế địa phương; nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả bộ phận một cửa của huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định. Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện kiện toàn tổ chức nhân sự tại bộ phận một cửa của huyện; hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các quy định theo Nghị định; định kỳ 3, 6,9 và một năm báo cáo kết quả cho UBND huyện.

UBND huyện giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện để triển khai thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.


Tống BìnhKết quả: 1.3/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: