Cập nhật ngày : 10-08-2019

Hoài Ân: Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 55-CT/TU ngày 09/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò nhận ủy thác, thực hiện tốt công tác phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay.

Đến nay, nguồn vốn cho vay thông qua các đơn vị nhận ủy thác, tổng dư nợ đạt 376,613 tỷ đồng, tăng 158,653 tỷ đồng và 72,79% so với trước khi thực hiện Chỉ thị. Trong đó, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ dự nợ đạt 190,493, Hội Nông dân đạt 122,055, Hội Cựu Chiến binh đạt 47,104 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên đạt 16,961tỷ đồng. Cùng với đó, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn qua các năm được kiểm soát ở mức thấp và ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn hiện nay 0,04%, giảm 201 triệu đồng so với năm 2014. Có 9/15 xã có nợ quá hạn bằng không và tín dụng chính sách xã hội phủ khắp 82/82 thôn trên toàn huyện. Từ nguồn vốn trên đã góp phần quan trọng trong việc xóa đói, giảm nghèo, tạo nên bước đột phá về cải thiện điều kiện sống, giáo dục, môi trường và việc làm cho người nghèo, các đối tượng chính sách.

 

Theo ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Để tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã, thời gian đến, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các hình thức cho vay ủy thác, cho vay thông qua các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm và vay vốn; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn tại địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm quy trình bình xét cho vay vốn, đôn đốc người vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: