Cập nhật ngày : 31-08-2019

Hoài Ân: Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức sống trung bình năm 2019

UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo các ngành liên quan, địa phương triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019.

Theo đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 theo Thông tư 17/2016/TT/BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; tổng hợp báo cáo kết quả điều tra cho UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định theo quy định. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo giảm nghèo; tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu trong công việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức sống trung bình; đồng thời, xây dựng dữ liệu hộ nghèo để làm căn cứ đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu và thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo cho năm 2020; Trong quá trình rà soát, phải thực hiện đúng quy trình, niêm yết công khai danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức sống trung bình tại trụ sở UBND xã, thị trấn; trường hợp kết quả chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương phải tổ chức kiểm tra, phúc tra lại trước khi trình Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện phê duyệt.

 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức sống trung bình năm 2019 tại địa phương.


Tống BìnhKết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan: