Cập nhật ngày : 07-11-2019

Hoài Ân: Tăng cường công tác quản lý khoáng sản

Ngày 6.11, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Khúc đã ký văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục thuế, Công an huyện, các ngành chức năng liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường thanh tra, kiểm tra kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai báo sản lượng khoáng sản không đúng với thực tế và nội dung Giấy phép đã cấp; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình (nếu có).Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 2961/UBND-KTN ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Bình Định, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định và các văn bản có liên quan của UBND tỉnh và UBND huyện và các ngành chức năng về việc tăng cường quản lý khoáng sản. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương cấp xã, thị trấn chỉ đạo quyết liệt, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặt biệt là cát lòng sông để giữ gìn cảnh quan môi trường, dòng chảy và an ninh trật tự trên địa bàn.

 

UBND huyện giao Công an huyện tăng cường công tác phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai thác cát, đất san lấp tại các điạ phương; kịp thời điều tra, khởi tố các trường hợp vi phạm gây hiệu quả nghiêm trọng.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: