Cập nhật ngày : 04-07-2017

Hoài Ân: Phê duyệt kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của UBND các xã, thị trấn

UBND huyện vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của UBND các xã, thị trấn.

Theo đó, UBND các xã Ân Tường Đông, xã Ân Hảo Đông xếp loại khá (65 điểm); UBND các xã Ân Tường Tây, Ân Nghĩa, Ân Thạnh, Ân Tín, Ân Phong, Ân Mỹ và thị trấn Tăng Bạt Hổ xếp loại trung bình (từ 50-58,5 điểm); UBND các xã Ân Hữu, Ân Hảo Tây, Ân Đức xếp loại yếu (từ 41,5 - 49 điểm).

Cũng theo đánh giá của UBND huyện, kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn đạt thấp là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa tập trung quyết liệt; một số địa phương triển khai thực hiện nhưng chưa quan tâm đến chất lượng, hiệu quả; việc phổ biến, thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính chưa được chú trọng đúng mức; việc triển khai thực hiện cơ chế “Một cửa” còn hạn chế; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính thời gian qua chưa nghiêm; công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước ở chính quyền cơ sở còn yếu.

Để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong thời gian đến, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo phòng Nội vụ phối hợp các ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính;  tập trung kiện toàn đi vào hoạt động có hiệu quả Bộ phận “Một cửa”; thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính để cập nhật công khai, niêm yết kịp thời; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính tại UBND các địa phương.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: