• UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai, thi hành Luật Phòng chống tham nhũng

    Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Luật), Ngày 15/7/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND Triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên trên địa bàn huyện.

  • Huyện ủy Hoài Ân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

    Sáng ngày 04.7, dưới sự chủ trì của các đồng chí Hoàng Anh Dũng, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Sáng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Phi Long, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Huyện ủy Hoài Ân khóa 24 tổ chức Hội nghi Ban chấp hành lần thứ 20 để đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới (ảnh).

  • Hoài Ân: Sáp nhập 10 trường Tiểu học

    Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 26/9/2018 của Huyện ủy Hoài Ân về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”, UBND huyện đã rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường học.
Các tin liên quan: