Ban Biên Tập

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HOÀI ÂN

 

I. Thành viên ban biên tập

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thọai
  Ban biên tập huyện Hoài Ân Mail Ban Biên tập Banbientap@hoaian.binhdinh.gov.vn  
01 Phạm Minh Hùng Trưởng ban Biên tập hungmp@hoaian.binhdinh.gov.vn  
02 Võ Văn Tín Phó trưởng ban Biên tập tinvv@hoaian.binhdinh.gov.vn  
03 Nguyễn Bình An Phó trưởng ban Biên tập anbn@hoaian.binhdinh.gov.vn  
04 Trần Xuân Quang Thư ký quangxt@hoaian.binhdinh.gov.vn  
05 Trần Hồ Trung Thư ký trunght@hoaian.binhdinh.gov.vn  
06 Đặng Phi Trường  Thư ký truongpd@hoaian.binhdinh.gov.vn  
07 Tống Thanh Bình  Thư ký binhtt@hoaian.binhdinh.gov.vn  
08 Lê Lai Thành viên lel@hoaian.binhdinh.gov.vn  
09 Lê Hồng Chiêm Thành viên chiemhl@hoaian.binhdinh.gov.vn  
10 Trần Đức Hòa Thành viên hoadt@hoaian.binhdinh.gov.vn  
11 Vũ Thành Minh Thành viên minhtv@hoaian.binhdinh.gov.vn  
12 Nguyễn Hoài Nguyên Thành viên nguyenhn@hoaian.binhdinh.gov.vn  
13 Lê Thị Thu Hoài Thành viên hoaittl@hoaian.binhdinh.gov.vn  
14 Võ Chí Hà Thành viên hacv@hoaian.binhdinh.gov.vn  
15 Nguyễn Hữu Quốc Thành viên quochn@hoaian.binhdinh.gov.vn  
16 Bùi Thị Mỹ Hòa Thành viên hoatmb@hoaian.binhdinh.gov.vn  
17 Nguyễn Duy Tánh Thành viên tanhdn@hoaian.binhdinh.gov.vn  
18 Hồ Minh Đức Thành viên ducmh@hoaian.binhdinh.gov.vn  
19 Bùi Xuân Hậu Thành viên hauxb@hoaian.binhdinh.gov.vn  
20 Lê Hùng Anh Thành viên anhhl@hoaian.binhdinh.gov.vn  
21 Hoàng Quốc Tuấn Thành viên tuanqh@hoaian.binhdinh.gov.vn  
22 Nguyễn Thanh Vương Thành viên vuongtn@hoaian.binhdinh.gov.vn  

II. Các văn bản liên trang đến trang thông tin điện tử

1. Quyết định thành lập trang thông tin điện tử kèm theo quy chế hoạt động

/upload/files/tthc/quyetdinhthanhlaptrangthongtindientu.pdf

2. Quyết định thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử

/upload/files/vbchidaodieuhanh/banbientap.pdf