Đại biểu HĐND

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND 

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng,năm sinh

Chức vụ HĐND huyện

1

Hoàng Anh Dũng

10/10/1960

Chủ tịch HĐND huyện

2

Trần Văn Thơm

1/1/1964

Phó Chủ tịch HĐND huyện

3

Nguyễn Quốc Tuấn

20/2/1974

Trưởng Ban

Kinh tế - Xã hội

4

Lê Thị Ái Nương

11/2/1974

Trưởng Ban

Pháp chế

5

Hoàng Phi Long

2/11/1962

Đại biểu HĐND

6

Trần Văn Thư

10/9/1976

Đại biểu HĐND

7

Trần Thị Bích Hà

9/2/1970

Đại biểu HĐND

8

Trần Thị Châu Loan

20/5/1984

Đại biểu HĐND

9

Đinh Xuân Thẩm

5/3/1972

Đại biểu HĐND

10

Trương Văn Khẩn

14/8/1967

Đại biểu HĐND

11

Nguyễn Nhất

1/2/1983

Đại biểu HĐND

12

Võ Trọng Thu

2/5/1964

Đại biểu HĐND

13

Nguyễn Tuyển
(Đại đức Thích Hồng Lý)

6/5/1983

Đại biểu HĐND

14

Bùi Thị Cúc

20/11/1972

Đại biểu HĐND

15

Đỗ Thị Diệu Hạnh

24/06/1978

Đại biểu HĐND

16

Nguyễn Văn Hòa

30/03/1966

Đại biểu HĐND

17

Đinh Văn Líp

28/12/1978

Đại biểu HĐND

18

Nguyễn Văn Thắm

10/12/1962

Đại biểu HĐND

19

Trần Công Ứng

20/6/1970

Đại biểu HĐND

20

Huỳnh Văn Duy

11/10/1984

Đại biểu HĐND

21

Nguyễn Đô

1/1/1964

Đại biểu HĐND

22

Huỳnh Kim Phụng

14/8/1965

Đại biểu HĐND

23

Nguyễn Thị Dung

12/10/1967

Đại biểu HĐND

24

Trương Quang Phụ

3/2/1966

Đại biểu HĐND

25

Phan Văn Thạnh

8/12/1964

Đại biểu HĐND

26

Cao Thị Thanh

25/12/1966

Đại biểu HĐND

27

Lê Sỹ Thiện

21/10/1971

Đại biểu HĐND

28

Lê Phước Tài

11/12/1969

Đại biểu HĐND

29

Nguyễn Văn Tẹo

8/9/1975

Đại biểu HĐND

30

Thân Như Vương

16/11/1982

Đại biểu HĐND