Thành viên UBND

 THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN HOÀI ÂN, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

 Ông Hoàng Phi Long

Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

Ông Nguyễn Hữu Khúc

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Ông Nguyễn Xuân Phong

Huyện ủy viên

Phó Chủ tịch UBND huyện

II. PHÂN CÔNG NGHIỆM VỤ

I. Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

1. Chủ tịch UBND huyện – Hoàng Phi Long: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn bộ công việc của UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn qui định tại Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Trực tiếp phụ trách khối Nội chính; công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê, đầu tư phát triển; tài chính, ngân sách, thuế; công tác dân tộc và miền núi; tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân (trừ những lĩnh vực đã ủy quyền); công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống lụt bảo và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện qui chế dân chủ, thi đua khen thưởng. Bao gồm các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban chỉ huy Quân sự, Công an, Thanh tra, Tư pháp. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia và các cơ quan có liên quan của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện: Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê.

2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện: Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước UBND, Chủ tịch UBND huyện, đồng thời cùng các thành viên của UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước HĐND cùng cấp và phụ trách một số ngành, lĩnh vực được phân công như sau:

2.1. Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Hữu Khúc: Làm nhiệm vụ Thường trực UBND huyện, thay mặt Chủ tịch UBND huyện điều hành công việc của UBND huyện khi Chủ tịch ủy quyền. Phụ trách khối Kinh tế gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, kinh tế hợp tác xã, thương mại, dịch vụ; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, kiến trúc, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông; Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản thuộc khối kinh tế. Bao gồm các ngành: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất; Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng, Hạt quản lý Giao thông và Đô thị, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Ban quản lý rừng phòng hộ. Phối hợp công tác với Hội Nông dân, Hội VACVINA và các cơ quan có liên quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đội Quản lý thị trường số 8.

2.2. Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Xuân Phong: Phụ trách khối Văn hóa, Xã hội gồm các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, y dược, lao động, việc làm, thực hiện các chính sách đối với người có công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bình đẳng giới, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh, truyền hình, du lịch, bưu chính viễn thông, công tác cải cách thủ tục hành chính; khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản thuộc khối văn hóa xã hội. Bao gồm các cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa Thông tin, thể thao, Phòng Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh, Trung tâm Y tế, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội cựu thanh niên xung phong; Hội sinh vật cảnh, Hội nạn nhân chất độc da cam - dioxin. Phối hợp công tác với các cơ quan: Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện, Đoàn TNCS Hồ Chính Minh, Hội người cao tuổi, Ban liên lạc tù chính trị và các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Dân số KHHGĐ, Hội Đông y, Cửa hàng dược.

2.3. Các Trưởng Ban chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng thuộc ngành và lĩnh vực nào thì do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách ngành và lĩnh vực đó kiêm nhiệm. Về công tác xây dựng cơ bản (kể cả các chương trình, dự án), công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các công việc khác theo thẩm quyền thuộc ngành, lĩnh vực nào thì do Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch phụ trách ngành, lĩnh vực đó trực tiếp chỉ đạo, xử lý và có trách nhiệm báo cáo trong phiên họp lãnh đạo UBND huyện gần nhất. Riêng công tác Thi đua - Khen thưởng trước khi trình Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phải có ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách.