Các phòng ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN TRỰC TRỰC THUỘC UBND HUYỆN HOÀI ÂN

CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

2. Phòng Nội vụ

3. Phòng Tư pháp

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

7. Phòng Văn hóa - Thông tin

8. Phòng Giáo dục - Đào tạo

9.Thanh tra huyện

10. Phòng Nông nghiêp - Phát triển nông thôn.

11. Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

12. Phòng Y tế

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất.

3. Đài Truyền thanh huyện.

4. Ban Quản lý Rừng phòng hộ.

5. Trạm Khuyến nông .

6. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao.

7Hạt quản lý Giao thông - Đô thị .

8. Hội Chữ thập đỏ.

9. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên