Ban tổ chức huyện ủy

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

1. Bà: Đỗ Thị Diệu Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trường Ban Tổ chức Huyện ủy.

2. Ông: Trần Quốc Nam - Huyện ủy viên - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy.

3. Ông: Nguyễn Vũ Tuấn - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy.