Ủy ban kiểm tra huyện ủy

ỦY BAN KIỂM TRA 

 

1. Ông: Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

2. Ông: Trần Công Ứng - Huyện ủy viên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

3. Ông: Hồ Minh Phi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

4. Ông: Nguyễn Khánh Trung - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.