UBMTTQVN HUYỆN

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIÊT NAM HUYỆN

 

1. Ông: Nguyễn Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện

2. Bà:  Hoàng Thị Thủy - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

3. Ông: Mai Xuân Hoành - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện