Hội Nông dân

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

 

1. Ông: Phạm Văn Chức - Huyện ủy viên- Chủ tịch Hội Nông dân huyên

2. Ông: Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

3. Ông: Trần Văn Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện