DM_TTHC_TP

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" 

LĨNH VỰC: TƯ PHÁP

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Xem chi tiết

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩmquyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chứccó thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài  cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợpchứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký,không thể điểm chỉ được)

Xem chi tiết

5

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Xem chi tiết

6

Thủ tục sửa lỗi sai sóttrong hợp đồng, giao dịch

Xem chi tiết

7

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Xem chi tiết

8

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch làcộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Xem chi tiết

9

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Xem chi tiết

10

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Xem chi tiết

11

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Xem chi tiết

12

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Xem chi tiết

13

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

Xem chi tiết

14

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Xem chi tiết

15

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

16

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

17

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

18

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

19

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

20

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 

Xem chi tiết

21

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Xem chi tiết

22

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Xem chi tiết

23

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dânViệt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Xem chi tiết

24

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha,mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

Xem chi tiết

25

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 

Xem chi tiết

26

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

Xem chi tiết

27

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

28

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

29

 Thủ tục: Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Xem chi tiết

30

Thủ tục : Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường 

Xem chi tiết

31

Thủ tục : Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Xem chi tiết
32

Thủ tục : Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Xem chi tiết
33

Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Xem chi tiết
34

Thủ tục : Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

Xem chi tiết
35

Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật 

Xem chi tiết
36

Thủ tục Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật 

Xem chi tiết
37

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Xem chi tiết