DM_TTHC_NV

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

 

                                        LĨNH VỰC: NỘI VỤ

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

Xem chi tiết

2

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI

Xem chi tiết

3

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI

Xem chi tiết

4

THỦ TỤC CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI

Xem chi tiết

5

THỦ TỤC ĐỔI TÊN HỘI

Xem chi tiết

6

THỦ TỤC HỘI TỰ GIẢI THỂ

Xem chi tiết

7

THỦ TỤC BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG

Xem chi tiết

8

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ

Xem chi tiết

9

THỦ TỤC CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Xem chi tiết

10

THỦ TỤC CÔNG NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Xem chi tiết

11

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) QUỸ

Xem chi tiết

12

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ

Xem chi tiết

13

THỦ TỤC CHO PHÉP QUỸ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU KHI BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG

Xem chi tiết

14

THỦ TỤC HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ

Xem chi tiết

15

THỦ TỤC ĐỔI TÊN QUỸ

Xem chi tiết

16

THỦ TỤC QUỸ TỰ GIẢI THỂ

Xem chi tiết

17

THỦTỤC THẨM ĐỊNH THÀNH LẬP ĐƠN VỊSỰNGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết

18

THỦTỤC THẨM ĐỊNH TỔCHỨC LẠI ĐƠN VỊSỰNGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết

19

THỦTỤC THẨM ĐỊNH GIẢI THỂ ĐƠN VỊSỰNGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết

20

THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Xem chi tiết

21

THỦ TỤC TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”, “ĐƠN VỊ TIÊN TIẾN”

Xem chi tiết

22

THỦ TỊCH TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ”

Xem chi tiết

23

THỦ TỤC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”

Xem chi tiết

24

THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO ĐỢT, CHUYÊN ĐỀ

Xem chi tiết

25

THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT

Xem chi tiết

26

THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN VỀ KHEN THƯỞNG ĐỐI NGOẠI

Xem chi tiết

27

THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN VỀ KHEN THƯỞNG CHO GIA ĐÌNH

Xem chi tiết

28

THỦ TỤC THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ TÔN GIÁO THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 41 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Xem chi tiết

29

THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ THUỘC MỘT HUYỆN

Xem chi tiết

30

THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ THUỘC MỘT HUYỆN

Xem chi tiết

31

THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN

Xem chi tiết

32

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁOCÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN

Xem chi tiết

33

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở MỘT HUYỆN

Xem chi tiết

34

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO NGOÀI ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở MỘT HUYỆN

Xem chi tiết

35

THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP NGOÀI ĐỊA BÀN MỘT XÃ NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Xem chi tiết

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Xem chi tiết

2

THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO ĐỢT HOẶC CHUYÊN ĐỀ

Xem chi tiết

3

THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT

Xem chi tiết

4

THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ CHO GIA ĐÌNH

Xem chi tiết

5

THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Xem chi tiết

6

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG

Xem chi tiết

7

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG

Xem chi tiết

8

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

Xem chi tiết

9

THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ

Xem chi tiết

10

THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ

Xem chi tiết

11

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

Xem chi tiết

12

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ

Xem chi tiết

13

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN XÃ KHÁC

Xem chi tiết

14

THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

Xem chi tiết

15

THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Xem chi tiết