DM_TTHC_TCKH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

 

LĨNH VỰC: TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Xem chi tiết

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Xem chi tiết

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Xem chi tiết

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Xem chi tiết

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Xem chi tiết

6

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh củahợp tác xã

Xem chi tiết

8

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Xem chi tiết

9

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Xem chi tiết

10

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Xem chi tiết

11

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Xem chi tiết

12

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Xem chi tiết

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã(khi bị mất)

Xem chi tiết

14

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đạidiện hợp tác xã(khi bị mất)

Xem chi tiết

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã(khi bị hư hỏng)

Xem chi tiết

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã(khi bị hư hỏng)

Xem chi tiết

17

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Xem chi tiết

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết

19

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết

20

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Xem chi tiết

21

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết

22

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết

23

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

Xem chi tiết

24

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết

25

Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Xem chi tiết

26

Thủ tục thẩm định, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước

Xem chi tiết

27

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Xem chi tiết

28

Thẩm định và phê duyệt hồ so mời thầu/ hồ sơ yêu cầu

Xem chi tiết

29

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Xem chi tiết