DM_TTHC_Y Te

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

 

 LĨNH VỰC: Y TẾ

STT

TÊN DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

01

Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiệnan toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Xem chi tiết

02

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

Xem chi tiết

03

Thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận kiến thức (XNKT) về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Xem chi tiết