TN_MT_TTHC_10

10.  Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính

a)Trình tự thực hiện

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụnộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đếnỦy ban nhân dân cấp huyện.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b)Cách thức thực hiện: Không quy định

c)Thành phần, số lượng hồ sơ

-  Ba(03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết và đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

d)Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

đ)Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủQuy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, trừ các đối tượng quy định tại Điểm a, khoản 1 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

e)Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  UBND cấp huyện

g)Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

4. Phí – Lệ phí

    Không quy định

 

 

5. Tên mẫu, tờ khai

i) Tên các mẫu đơn

 Phụ lục 5.6:Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

k)Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tên các mẫu đơn

 Phụ lục 5.6:Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện.