YT_TTHC_1

1. Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiệnan toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

Thủ tục

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh DVAU cho các cơ sở cấp huyện quản lý (Cơ sở phân cấp tại mục 2, I Công văn số 686/SYT-NVY ngày 10/4/2017 của Sở Y tế)

Trình tự thực hiện

 

Bước 1:

- Cơ sở kinh doanh DVAU Nộp hồ sơ đề nghị cấp Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và đối chiếu với các quy định:Nếu đầy đủ theo yêu cầu thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ (theo Mẫu số 13).

Bước 2:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ (Phòng Y tế) phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ:

+  Việc thẩm xét hồ sơ hợp lệ được lập thành biên bản thẩm định hồ sơ (theo Mẫu số 14).

+ Nếu hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì yêu cầu cơ sở bổ sung (theo Thông báo Mẫu số 15).

Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ hủy hồ sơ.

Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền(Phòng Y tế)có trách nhiệm thẩm định cơ sở(Biên bản thẩm định theo Mẫu số 02quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT).  

Bước 4:Kết quả thẩm định

a) Trường hợp cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định, cơ quan có thẩm quyền (Phòng Y tế) cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở (theo Mẫu số 03quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT).

b) Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện ATTP và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện ATTP của Đoàn thẩm định lần trước.

c) Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện ATTP theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện ATTP thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý ATTP trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Cách thức thực hiện

 

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quảcủa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ:

1.  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (theo Mẫu số 01 quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

3. Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

     + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở (Bản chính): Theo hướng dẫn tại Mẫu số 10.

     + Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống (Bản chính): Theo hướng dẫn tại Mẫu số 11.

     + Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở: Theo hướng dẫn tại Mẫu số 12.

4. Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh DVAU (bản sao có xác nhận của cơ sở):

+ Nếu cơ sở < 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận kiến thức.

+ Nếu cơ sở ≥ 30 người: Nộp danh sách đã được xác nhận kiến thức của cơ sở.

5. Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh DVAU (bản sao có xác nhận của cơ sở):

           + Nếu cơ sở < 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận sức khỏe.

           + Nếu cơ sở ≥ 30 người: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ của cơ sở.

Chú ý:Đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế, thì mới xét nghiệm tả, lỵ, trực khuẩn và thương hàn.

6. Các yêu cầu khác đối với hồ sơ (phục vụ thẩm định điều kiện cơ sở):

            - Cơ sở nếu sử dụng nguồn nước máy: hợp đồng cung cấp nước và hóa đơn của tháng trước liền kề.

           - Cơ sở nếu sử dụng nguồn nước khác: nộp kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa, lý, vi sinh nhóm A theo QCVN số 01:2009/BYT.

II. Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

 

15 ngày làm việc

Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Phòng Y tê, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Phí và lệ phí

 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP: Thẩm định cơ sở kinh doanh DVAU phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000đồng/lần/cơ sở.

 (Quy định tại Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm).

Tên mẫu đơn  (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mẫu số 01:Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính

 

1. Luật ATTP năm 2010;

2. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ATTP;

3.  Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý ATTP đối với cơ sở kinh doanh DVAU

4. Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiệnATTPđối với cơ sở kinh doanhDVAU, kinh doanh thức ăn đường phố;

5. Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm