YT_TTHC_2

2. Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:


Thủ tục

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh DVAU cho các đối tượng thuộc cấp huyện quản lý

Trình tự thực hiện

 

Bước 1:Cơ sở kinh doanhDVAUnộp hồ sơ đề nghị cấp đổi Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố;

Bước 2:Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền (Phòng Y tế) có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

Cách thức thực hiện

 

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quảcủa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 4quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT)

- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);

- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức vềATTPcủa chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

II. Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

 

7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh DVAU

Phí và lệ phí

 

Không

Tên mẫu đơn  (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mẫu số 04: Mẫu Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP quy định tại  Thông tư số 47/2014/TT-BYT.

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính

 

1. Luật ATTP năm 2010

2. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ATTP

3. Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý ATTP đối với cơ sở kinh doanh DVAU.

Tải Mẫu đơn

Mẫu Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP quy định tại  Thông tư số 47/2014/TT-BYT.