DM_TTHC_KTHT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" 

 

LĨNH VỰC: CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

01

 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng

công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Xem chi tiết

02

 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng

công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Xem chi tiết

03

 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm

quyền của UBND cấp huyện quản lý

Xem chi tiết

04

 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ

thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh

(trường hợp thiết kế 1 bước)

Xem chi tiết

05

 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Xem chi tiết

06

 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

Xem chi tiết

07

 Thủ tục: Cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe.

Xem chi tiết

08

 Thủ tục: Cấp phép sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa

Xem chi tiết

09

 Thủ tục: Cấp phép đào, lấp vỉa hè, lòng đường để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

Xem chi tiết

10

 Thủ tục: Cấp phép xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị.

Xem chi tiết

11

 Thủ tục: Cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường để tổ chức hoạt động xã hội

Xem chi tiết

12

 Thủ tục: Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường

Xem chi tiết

13

 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết

14

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết

15

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết

16

 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết

17

 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết

18

 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết

19

 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Xem chi tiết

20

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã,

thành phố thuộc tỉnh

Xem chi tiết

21

 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố

thuộc tỉnh

Xem chi tiết

22

 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết

23

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết

24

 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết

25

 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Xem chi tiết