LDTBXH_2

2. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng LĐ-TB&XH.

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1. Trình tực thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới theo đề nghị của cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị đăng ký thay đổi biết và phải nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” UBND các huyện Hoài Ân.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

 - Bản chính đăng ký thành lập cơ sở đã được cấp.

 - Giấy tờ có liên quan chứng minh sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

4. Thời gian trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Phòng LĐ-TB&XH huyện.

- UBND huyện Hoài Ân.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới.

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( nếu có và đính kèm):

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có):

Khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017; Thông tư 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017.