LDTBXH_11

11. Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em.

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1. Trình tực thực hiện:

Bước 1: Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng làm đơn đề nghị, gửi Giám đốc cơ sở trình bày rõ nguyện vọng đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng;

Bước 2: Giám đốc cơ sở quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở và bàn giao đối tượng cho UBND cấp xã có thẩm quyền để tiếp tục hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” UBND các huyện Hoài Ân.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị của người giám hộ, gia đình  hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Phòng LĐ-TB&XH huyện.

- UBND huyện Hoài Ân.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( nếu có và đính kèm):

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có):

- Người giám hộ, gia đình ruột thịt hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị;

- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015

TẢI MẪU ĐƠN: