KTHT_20

20. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính

- Trình tự thực hiện:

          + Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượutiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhtrực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện

          + Trong thời hạn 07ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấpsửa đổi, bổ sunggiấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

          + Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.

          - Cách thức thực hiện:

          Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:        (01 bộ) bao gồm:

          + Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP;

          + Bản sao giấy phép đã được cấp;

          + Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

2. Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

3. Thời gian giải quyết và đôi đượng thực hiện thủ tục hành chính

- Thời hạn giải quyết: 07ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép đã được cấp.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng

          -Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

4. Phí- Lệ phí

 Theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Tên mẫu, tờ khỈai

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo Mẫu số 02ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

          - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

          + Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép đã được cấp.

          + Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

          + Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

          + Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

          + Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Nghị định số 105/2017/NĐ-CPngày 14 tháng 09 năm 2017của Chính phủ về kinh doanh rượu.

TẢI MẪU ĐƠN: