KTHT_24

24. Cấplại Giấy phép bán lẻsản phẩm thuốc lá

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính

- Trình tự thực hiện:

+ Thương nhân bán lẻsản phẩm thuốc lá đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻsản phẩm thuốc lá lập 01bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 39của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, gửi Phòng Công Thương, + Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

+ Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Công Thươngsẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

-Cách thức thực hiện;

+Qua bưu điện

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Công Thương

-Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp lại;

b) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

3. Thời gian giải quyết và đôi đượng thực hiện thủ tục hành chính

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

-Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Thương nhân có nhu cầu cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công Thương

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cấplại Giấy phép bán lẻsản phẩm thuốc lá

4. Phí- Lệ phí

 Theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Tên mẫu, tờ khai

- Tên mẫu đơn, mẫu tkhai:

+ Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻsản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 56 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

c) Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;

d) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

đ) Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

+ Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

TẢI MẪU ĐƠN: