LDTBXH_18

18. Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội.

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1. Trình tực thực hiện:

+ Bước1:UBND xã hoàn thiện hồ sơ nộp về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND các huyện, thành phố

+ Bước2:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về phòng Laođộng–TB&XH. Phòng Laođộng–TB&XH xem xét giải quyết theo thẩm quyền, chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước3:Công dân nhận kết quả tại UBND cấp xã.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Laođộng Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” UBND các huyện Hoài Ân.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

Danh sách trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

4. Thời gian trả kết quả: Không quy định

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trưởng thôn nơi có trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp; tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TB&XH - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND cấp huyện

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( nếu có và đính kèm):

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.