LDTBXH_35

35. Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động.

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1.  Trình tự thực hiện:

+ Định kỳ6, tháng1 năm Doanh nghiệpnằm ngoài khu công nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợpcông tác ATVSLĐ về UBND huyện, thành phố (qua phòng LĐTBXH) để tổng hợp báo cáo Sở Laođộng- Thương binh và Xã hội tỉnh.

+ Định kỳ6, tháng1 năm Doanh nghiệpnằm trong khu công nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợpcông tác ATVSLĐ về Sở Laođộng- TBXH tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc quađường bưuđiện.   

          2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” UBND các huyện Hoài Ân.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

Báo cáo viết bằng lời. ( Phụ lục 4, Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011)

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

4. Thời gian trả kết quả:

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức Chính trị - xã hội, tổ chức Xã hội nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ khác đóng trụ sở tại Việt Nam

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động TBXH và UBND huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tổng hợp kết quả thực hiện.

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( nếu có và đính kèm):

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có):

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

TẢI MẪU ĐƠN: