LDTBXH_37

37.Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1.  Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

          + Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 03-GGT)

 

          2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” UBND các huyện Hoài Ân.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

          - Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã (mẫu số 11-MLS);

          - Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;

          - Một trong các giấy tờ sau:

          + Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin;

          + Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

          + Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

4. Thời gian trả kết quả: Trong ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động TBXH

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( nếu có và đính kèm):(mẫu số 03-GGT, mẫu số 11-MLS)

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có):

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11;

          + Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ;

          + Nghịđịnh số31/2013/NĐ-CP ngày9 tháng4 năm2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành  Pháp lệnhưuđãi Người có công với cách mạng;

          + Thông tư liên tịch số13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày03/6/2014 hướng dẫn chếđộđiều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp hương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

TẢI MẪU ĐƠN: