GDDT_5

 

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâptrường)

 

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính

 1. Trình tự thựchiện:
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở công lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học cơ sở tư thục) xây dựng phương án giải thể trường, trình người có thẩm quyền ra quyết định giải thể trường. Quyết định giải thể trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;
 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhàtrường;
 4. Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp huyện ra quyết định giải thểtrường.
  1. Cách thức thựchiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 1. Thành phần, số lượng bộ hồsơ

Thành phần hồ sơ gồm:

 1. Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cánhân;
 2. Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học cơsở.

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

2. Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

3. Thời gian giải quyết và đôi đượng thực hiện thủ tục hành chính

 1. Thời hạn giảiquyết

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 1. Đối tượng thựchiện
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở cônglập);
 3. Tổchức,cánhânthànhlậptrường(đốivớitrườngtrunghọccơsởtư

thục).

 1. Cơ quan thựchiện

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 1. Kết quả thựchiện

Quyết định giải thể trường trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Phí- Lệ phí

 Không có.

5. Tên mẫu, tờ khai

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

 1. Yêu cầu, điềukiện

Không.

 1. Căn cứ pháplý

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.