GDDT_8

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bántrú

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính

 1. Trình tự thựchiện:
 2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú thành lập mới) hoặc nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện;
 3. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường nêu rõ lýdo;
 4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường; nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường nêu rõ lýdo.
  1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưuđiện.
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơgồm:
 5. Tờ trình về việc sáp nhập, chia,tách;
  1. Đề án sáp nhập, chia,tách;
 6. Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liênquan;
  1. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan. Số lượng hồ sơ: 01bộ.

2. Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

3. Thời gian giải quyết và đôi đượng thực hiện thủ tục hành chính

 1. Thời hạn giảiquyết

40 ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 1. Đối tượng thựchiện
 2. Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú thành lậpmới);
 3. Nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông).
  1. Cơ quan thựchiện
 4. Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện;
  1. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đàotạo.
  2. Kết quả thựchiện:

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Phí- Lệ phí

 Không có.

5. Tên mẫu, tờ khai

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai

Không.

 1. Yêu cầu, điềukiện
 2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địaphương;
 3. Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáodục;
  1. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý vànhân

viên.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.