GDDT_9

Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bántrú

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính

 1. Trình tự thựchiện
 2. Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện. Trong tờ trình cần nêu rõ phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyểnđổi;
 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện thẩm định và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông cônglập.
  1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưuđiện.
  2. Thành phần, số lượng hồsơ:

Hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi. Tờ trình cần nêu rõ phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyểnđổi.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

3. Thời gian giải quyết và đôi đượng thực hiện thủ tục hành chính

 1. Thời hạn giải quyết: Không quyđịnh.
 2. Đối tượng thựchiện

Trường phổ thông dân tộc bán trú.

 1. Cơ quan thựchiện:
 2. Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện;
  1. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đàotạo.
 3. Kết quả thựchiện:

Quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Phí- Lệ phí

 Không có.

5. Tên mẫu, tờ khai

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai: Không.
 2. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

Trường phổ thông dân tộc bán trú không bảo đảm tỷ lệ học sinh dân tộc và tỷ lệ học sinh bán trú theo quy định trong 03 năm liền thì chuyển thành trường phổ thông cônglập.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.