GDDT_18

Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp họccao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáodục

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

 1. Trình tự thựchiện
 2. Trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện;
 3. Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thực hiện. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồsơ;
 4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú cấp có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho nhà trường nêu rõ lý do và hướng giảiquyết.
  1. Cách thức thựchiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

 1. Thành phần, số lượng hồsơ

Hồ sơ gồm:

 1. Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáodục;
 2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lậptrường;
 3. Văn bản thẩm định của các cơ quan liên quan về các điều kiện để trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáodục.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

 1. Thời hạn giảiquyết

20 ngày làm việc.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính

Trường phổ thông dân tộc nội trú.

 1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính:

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện (có cấp trung học phổ thông) hoạt động giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo.

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai

Không.

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính
 2. Có quyết định thành lập trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấptỉnh.
 3. Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị tương ứng với từng cấp học theo quy định tại Nghị định này và bảo đảm tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, ngoài ra còn có thêm các điều kiện sauđây:
  • Khu nội trú có diện tích sử dụng tối thiểu 06 m2/họcsinh;
  • Phòng ở nội trú, nhà ăn cho học sinh và các trang thiết bị kèmtheo;
  • Nhà công vụ cho giáoviên;
  • Nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc với các thiết bị kèmtheo;
 4. Phòng học và thiết bị giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, nghề truyền thống của các dân tộc phù hợp với địaphương.
 5. Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhânviên.
 6. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập phù hợp với mỗi cấp học theo quyđịnh.

đ) Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định phù hợp đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

 1. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáodục.

g) Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.