GDDT_27

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tốithiểu

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

 1. Trình tự thựchiện:
 2. Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học và Uỷ ban nhân dân cấp xã tự kiểm tra, đánh giá. Xét thấy đạt yêu cầu, Uỷ ban nhân dân cấp xã làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị phòng  giáo dục và đào tạo thẩm định, đánhgiá;
 3. Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng giáo dục và đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định kết quả kiểm tra của trường tiểu học và Uỷ ban nhân dân cấp xã. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, phòng giáo dục và đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu nhà trường và Uỷ ban nhân dân cấp xã bổ sung hồ sơ cho hợplệ;
 4. Căn cứ kết quả kiểm tra, phòng giáo dục và đào tạo làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận đối với những trường tiểu học đạt mức chất lượng tốithiểu;
 5. Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo, chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.
  1. Cách thức thựchiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

 1. Thành phần, số lượng hồsơ:

Hồ sơ gồm:

 1. Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấpxã;
 2. Văn bản của nhà trường đề nghị phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra, côngnhận.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

 1. Thời hạn giảiquyết:

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

 • 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng giáo dục và đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định kết quả kiểm tra của trường tiểu học và Uỷ ban nhân dân cấpxã;
 • 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo, chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyếtđịnh
  1. Đối tượng thựchiện:

Trường tiểu học và Uỷ ban nhân dân cấp xã

 1. Cơ quan thựchiện:
 2. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấphuyện;
 3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đàotạo.
  1. Kết quả thựchiện:

Quyết định công nhận đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai:

Không.

 1. Yêu cầu, điềukiện:

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

 1. Cơ cấu tổ chứ c bô ̣máy nhàtrường

a) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hôi đồngtrườngđối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác) thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học;

b) Nhà trường có tổ chức ĐảngCộng sảnViệt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồngHồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học;

c) Nhà trường có các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và hoạt động theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học.

 1. Lớp hoc̣, số học sinh, trường, điểm trường
  1. Lớp học, số học sinh trong một lớp thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học;
  2. Địa điểm đặt trường, điểm trường thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểuhọc.
  3. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhàtrường
  4. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáodục;
   1. Thực hiện chế đô ̣báo cáo điṇ h kỳ, báo cáo đột xuất theo quyđịnh;
   2. Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhàtrường.
   3. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thiđua
 2. Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểuhọc;
  1. Lưutrữđầyđủ,khoahọchồsơ,vănbảntheoquyđịnhcủaLuậtLưu

trữ;

 1. Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đuatheo

hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

 1. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất
 2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục quản lý học sinh:

Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Phân công nhiệm vụ cụ thể hàng năm cho từng giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường bao gồm nhiệm vụ giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em gái;

Phân công nhiệm vụ cụ thể hàng năm cho từng giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường bao gồm nhiệm vụ giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ emgái;

Có số liệu theo dõi đánh giá theo quy định về số lượng và chất lượng giáo dục học sinh trong từng năm học và trong 5 năm học liêntiếp;

Có kế hoạch và biện pháp chỉ đạo về quản lý các lớp học ở điểm trường đảm bảo chất lượng giảngdạy;

Có kế hoạch, thực hiện và phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non để chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho học sinh trước khi vào học lớp1;

Thống kê và theo dõi học sinh đang học tại trường và số trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi ngoài nhà trường, trong địa bàn xã, phường mà trường theo dõi phổ cập (chia theo độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn);

Thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý tài sản, tài chính hiện hành; công khai các nguồn thu, chi hằng năm do hiệu trưởng quảnlý;

Có sổ liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ họcsinh.

 1. Thực hiện tuyển dụng, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định hiện hành của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường tiểu học và các quy định khác của phápluật;
 2. Quản lý, sử dụng đúng quy định và hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáodục.
 3. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhânviên
 4. Thực hiện các quy định và xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội trong trườnghọc;
 5. Bảo đảm an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểuhọc;
  1. Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhàtrường.

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

 1. Năng lực của cán bô ̣quảnlý

- Trình độ đào tạo của hiệu trưởng , phó hiệu trưởng từ trung cấp sư phạm trở lên. Hiệu trưởng có ít nhất 4 năm dạy học, phó hiệu trưởng có ít nhất 2 năm dạy học (không kể thời gian tập sự);

 • Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học đạt từ mức trung bình trởlên;
 • Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục theo quyđịnh.
  1. Số lượng, trình độ đào tạo của giáoviên
 • Bảo đảm đủ số lượng giáo viên để dạy các môn học bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với trường tiểu học dạy một buổi trong ngày có ít nhất bình quân 1,2 giáo viên/lớp; đối với trường tiểu học dạy hai buổi trong ngày có ít nhất bình quân 1,5 giáoviên/lớp;
  • CógiáoviênlàmtổngphụtráchĐộiThiếuniênTiềnphongHồChí

Minh;

 • Có ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trởlên;
 • Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đàotạo.
 • Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáoviên
 • Những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo được đánh giá theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học phải đạt từ trung bình trởlên;
  • Có ít nhất  40% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấptrường;
 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng: nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng để tất cả giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; có ít nhất 50% giáo viên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường xuyên;
  • Bảo đảm các quyền của giáo viên theo quy điṇ h của Đ iều lê ̣trường tiểu học và của phápluật.
  • Nhà trường có nhân viên phụ trách và hoàn thành các nhiệm vụ; được bảo đảm các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước về kế toán, thủ quỹ, văn thư, y tế trường học, viên chức làm công tác thiết bị dạyhọc.

đ) Học sinh

 • Bảo đảm quy định về tuổi học sinh theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểuhọc;
 • Học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và không bị kỉ luật do vi phạm các hành vi học sinh không được làm theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểuhọc;
 • Học sinh được đảm bảo các quyền theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học.

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

 1. Khuôn viên, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, sântâp̣
 2. Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo tổ chức hoạt động giáodục;
  • Có cổng, biển tên trường, tường rào baoquanh;
  • Có sân chơi, sân tập thể dục thểthao.
  • Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, họcsinh
 3. Số lượng phòng học đủ cho các lớp học để không học ba ca. Phòng học được xây dựng đúng quy cách, đủ ánhsáng;
 4. Bàn ghế học sinh đảm bảo yêu cầu về vệ sinh trường học; có bàn ghế phù hợp cho học sinh khuyết tật học hòanhập;
 5. Kích thước, màu sắc, cách treo của bảng trong lớp học đảm bảo quy định về vệ sinh trườnghọc.
  1. Khốiphòng,trangthiếtbịvănphòngphụcvụcôngtácquảnlý,dạyvà

học

 • Khốiphòngphụcvụhọctậpbaogồm:thưviện,phòngđểthiếtbịgiáo

dục; khối phòng hành chính quản trị bao gồm: phòng hiệu trưởng, phòng họp;

 • Phòng y tế trường học có tủ thuốc với các loại thuốc thiếtyếu;
 • Có các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lí và giảngdạy.
 • Khu vê ̣sinh, nhà để xe , hê ̣thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gomrác
 • Có khu vệ sinh dành riêng cho nam, dành riêng cho nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên; riêng cho học sinh nam, riêng cho học sinhnữ;
 • Có chỗ để xe cho cán bộ, giáo viên và học sinh đảm bảo an toàn, tiện lợi;
 • Có nguồn nước sạch đáp ứ ng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên và học sinh; hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường.
 • Thư Viện
 • Thư viện được trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo tối thiểu và báo, tạp chí phục vụ cho hoạt động dạy vàhọc;
 • Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh;
 • Thư viện được bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hàngnăm.
 • Thiết bị dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy  học
 • Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đàotạo:

+ Nhà trường có các loại thiết bị giáo dục theo danh mục tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

+ Mỗi giáo viên có ít nhất một bộ văn phòng phẩm cần thiết trong quá trình giảng dạy, một bộ sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn giảng dạy và các tài liệu cần thiết khác;

+ Mỗi học sinh phải có ít nhất một bộ sách giáo khoa, các đồ dùng học tập tối thiểu. Học sinh người dân tộc thiểu số được áp dụng các phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục, được hỗ trợ các tài liệu, đồ dùng học tập phù hợp để hỗ trợ học tiếng Việt;

 • Giáo viên có ý thức sử dung thiêt́bi ̣dạy học trong các giờ lên lớp vàtự

làm một số đồ dùng dạy học đáp ứng các yêu cầu dạy học ở Tiểu học.

 • Kiểmkê,sửachữa,nângcấp,bổsungđồdùngvàthiếtbịdạyhọchàng năm.

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trườ ng, gia đình và xã hôị

 1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ họcsinh
 2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động của Ban đạidiện cha mẹ học sinh thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Nhà trường tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động;

 • Tổ chức các cuộc họp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ họcsinh.
  1. Công tác tham mưu của nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền vàphối hợp với các tổ chức đoàn thể của địaphương
  2. Nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể để xây dựng môi trường giáo dục giáo dục lành mạnh trong nhà trường và ở địa phương;
  3. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung phương tiện, thiết bị dạy học, khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo.
  4. Nhà trường phối hợp với các tổ chứ c đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục
  5. Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dântộc;
  6. Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục tiểuhọc.
  7. Thực hiện công khai các nguồn thu của nhà trường theo quy định hiện hành về công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốcdân.

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

 1. Thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địaphương
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần của nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học;
  • Dạy đủ các môn học theo quy định ở tiểu học; có kế hoạch tăng thời lượng dạy hai môn Tiếng Việt và Toán cho học sinh có khó khăn về nhận thức; bám sát yêu cầu cơ bản của chuẩn kiến thức, kỹ năng; lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh để đảm bảo chất lượng dạy và học, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển trong điều kiện thực tế của địaphương;
   • Thực hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinhyếu.
   • Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhàtrường
   • Có chương trình, kế hoạch các hoạt động giáo dục ngoài giờ lênlớp;
 2. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch, phù hợp với lứa tuổi họcsinh;
 3. Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
  1. Công tác phổ cập giáo dục tiểuhọc
 4. Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo duc   tiểu  học  đúng độ tuổi, ngăn chặn hiện tượng tái mù chữ ở địa phương;
 5. Tổ chức "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường"; huy động được ít nhất 95% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học đúng độ tuổi đạt từ 85% trở lên;
 6. Hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường.
  1. Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh
 7. Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt ít nhất90%;
 8. Tỷ lệ học sinh xếp loại khá đạt ít nhất 30%; xếp loại giỏi đạt ít nhất 5%;
 9. Có học sinh tham gia các hội thi, giao lưu do các cấp tổ chức.

đ) Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

 • Giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho họcsinh;
 • Tổ chức khám sứ c khỏe, tiêm chủng cho họcsinh;
 • Tổ chức cho hoc sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môitrường.
 • Hiệu quả đào tạo của nhàtrường
 • Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học đạt ít nhất85%;
  • Trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 90% trởlên.

g) Giáo dục kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập

 • Giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi họcsinh;
 • Tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sángtạo;
 • Khuyến khích học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập; chủ động hợp tác, giúp đỡ bạn trong họctập.
  1. Căn cứ pháplý:

Thôngtưsố    59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩnđánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốcgia.