GDDT_28

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non cônglập

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

 1. Trình tự thựchiện:
 2. Chủ đầu tư phối hợp với hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm lập hồ sơ của trường mầm non gửi về phòng giáo dục và đàotạo.
 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi của các trường, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chuyển đổi  loại hìnhtrường.

Trường hợp chuyển trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập (đối với địa phương chưa có hoặc chưa có đủ trường công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi), Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình  Hội đồng nhân dân cùng cấp quyếtđịnh.

 1. Cách thức thựchiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

 1. Thành phần, số lượng hồsơ:

Hồ sơ gồm:

 1. Tờ trình xin chuyển đổi loại hìnhtrường;
 2. Đề án chuyển đổi loại hìnhtrường;
 3. Báo cáo kiểm kê, phân loại, định giá tài sản, kiểm toán tài chính và hồ sơ liên quan đến quyền sử dụngđất;
 4. Danh sách trích ngang của cán bộ, viên chức trong biên chế, hợp đồng của trường chuyểnđổi.

Hồ sơ chuyển đổi do hiệu trưởng trường ký đối với trường bán công chuyển sang trường công lập.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

 1. Thời hạn giảiquyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

 1. Đối tượng thựchiện:

Trường mầm non bán công.

 1. Cơ quan thựchiện:
 2. Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện;
 3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấphuyện;
 4. Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đàotạo.
  1. Kết quả thựchiện:

Quyết định chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai:

Không

 1. Yêu cầu, điềukiện:

Để chuyển đổi loại hình trường cần đáp ứng các yêu cầu:

 1. Trường mầm non bán công ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chuyển sang trường công lập; trường hợp địa phương chưa có hoặc chưa có đủ trường mầm non công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non cônglập.
  1. Sau khi đã xác định đúng loại hình từng trường, các trường bán công ở giáo dục mầm non sẽ thuộc loại hình bắt buộc phải chuyển đổi sang các loại hình trường khác theo quyđịnh.
   1. Xây dựng đề án chuyển đổi loại hình trường, gồm các nội dung chủyếu

sau:

 • Xác định loại hình trường cần chuyển đổi;
 • Thời điểm chuyểnđổi;
 • Nội dung chuyểnđổi;
  1. Kiểm kê, phân loại và định giá tàisản
 • Các trường bán công tiến hành kiểm kê, định giá tài sản để xác địnhtổng giá trị tài sản thực tế của trường quy về mặt bằng giá trị tại thời điểm chuyển đổi. Thực hiện đối chiếu tài sản có trong sổ sách với thực tế kiểm kê, làm rõ nguyên nhân chênh lệch (nếu có);
 • Tổng giá trị tài sản thực tế sau khi đã kiểm kê, định giá được phân loại nguồn gốc hình thành theo các tiêu chí: Giá trị tài sản được hình thành từ vốngóp của Nhà nước; Giá trị tài sản được hình thành từ vốn góp của các tổ chức, cá nhân (hoặc vay, mượn, thuê); Giá trị tài sản được hình thành do biếu, tặng; Giá trị tài sản được hình thành do tự đầu tư, mua sắm trong quá trình hoạt động của trường.

đ) Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính

Trường bán công, dân lập tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính trước khi chuyển đổi. Việc kiểm toán báo cáo tài chính phải được thực hiện bởi một cơ quan kiểm toán nhà nước.

 1. Căn cứ pháplí:

Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm  non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tự thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cônglập.