GDDT_33

Chuyển trường đối với học sinh tiểuhọc

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

 1. Trình tự thựchiện:
 2. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin học chuyển trường cho nhà trường nơi chuyểnđến;
 3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu họcsinh;
 4. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinhgồm:
 5. Giấy đồng ý cho học sinh học chuyểntrường;
 6. Họcbạ;
 7. Bản sao giấy khaisinh;
  • Bảngkếtquảhọctập(đốivớitrườnghợphọcchuyểntrườngtrongnăm

học).

 1. Chamẹhoặcngườiđỡđầuhọcsinhnộptoànbộhồsơquyđịnhtại

khoản 3 Điều 40a Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục  và Đào tạo cho nhà trường nơi chuyểnđến;

đ) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

 1. Cách thức thựchiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

 1. Thành phần, số lượng hồsơ:

Hồ sơ gồm:

 1. Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu họcsinh;
 2. Họcbạ;
 3. Bản sao giấy khaisinh;

d) Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trongnăm học).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Số lượng hồ sơ

   01 bộ.

3. Thời gian giải quyết

 1. Thời hạn giảiquyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

 • 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vàođơn;
 • 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho họcsinh;
 • 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vàolớp.
  1. Đối tượng thựchiện:

Cá nhân.

32.6. Cơ quan thực hiện:

 1. Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyểnđến.
  1. Cơ quan phối hợp: Nhà trường nơi chuyểnđi.
   1. Kết quả thựchiện:

Tiếp nhận học sinh tiểu học vào trường.

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

 1. Mẫu đơn, tờ khai:

Không.

 1. Yêu cầu, điềukiện:

Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cư trú nếu trường tiếp nhận đồng ý

 1. Căn cứ pháplý:

Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểuhọc.