Danhmuc_VHTT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

 

 LĨNH VỰC: VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh  karaoke

Xem chi tiết

2

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Xem chi tiết

3

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

Xem chi tiết

4

Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Xem chi tiết

5

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Xem chi tiết

6

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Xem chi tiết

7

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Xem chi tiết

8

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Xem chi tiết

9

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Xem chi tiết

10

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết

11

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết

12

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết

13

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết

14

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết

15

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết

17

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết

18

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết

19

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết

20

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xem chi tiết

21

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xem chi tiết