VHTT_21

21.Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

* Trình tự thực hiện:

Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

*Cách thức thực hiện:

  • Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện

- Qua hệ thống bưu chính.

*Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ gồm có: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy;

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

* Thời hạn giải quyết:05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp huyện

*Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

4. Phí – Lệ phí

     

Chưa quy định

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 14 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

TẢI MẪU ĐƠN: