NNPTNT_3

3. Thủ tục: Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1. Trình tự thực hiện

          a)Bước 1: Nộp hồ sơ

          Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc sau khi: kết thúc mỗi đợt khai thác; khai thác hết số lượng mẫu vật được cấp; giấy phép khai thác hết thời hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác lập bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT và gửi cơ quan Kiểm lâm sở tại để xác nhận.

          b) Bước 2: Xác nhận thực tế mẫu vật khai thác

          Cơ quan Kiểm lâm sở tại tiếp nhận bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác có trách nhiệm tổ chức việc xác nhận thực tế kết quả khai thác. Trường hợp không xác nhận, cơ quan Kiểm lâm sở tại phải thông báo bằng văn bản rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó.

          c) Bước 3: Trả kết quả

          Tổ chức cá nhân nhận kết quả trựctiếptại Cơ quan Kiểm lâm sở tại nơitiếpnhậnhồsơ hoặc qua đường bưu điện.

          2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

          3. Hồ sơ

          a) Thành phần hồ sơ:

 Bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác.

          b) Số lượng: 01 (một) bộ

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

4. Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

          5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại.

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại.

          d) Cơ quan phối hợp: Không.

          6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

4. Phí – Lệ phí

    Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

8. Mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác (mẫu đề nghị đính kèm).

          9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận số lượng thực tế mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác.

          10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

          11. Căn cứ pháp lý của TTHC

          Điều 6Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường