NNPTNT_7

7. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn)

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1. Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn gửi 05bộ hồ sơ(01 bản chính, 04 bản sao chụp)về UBND huyện;

Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghĩ, lễ, tết theo quy định):

+ Buổi sáng: từ 07h00 đến 11h30.

+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND huyện thônthông báo cho tổ chứcđể hoàn thiện hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.

-Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng chức năng của UBND huyện phải có báo cáo thẩm định và trình UBND huyện ra quyết định.

-Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã thẩm định của phòng chức năng, UBND huyện phải ra quyết định phê duyệt dự án lâm sinh và trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 3. Hồ sơ

          a) Thành phần hồ sơ:

-Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án (theo mẫu tại phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2011; bản chính);

-Dự án lâm sinh, có ký tên, đóng dấu của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án; bản chính);

-Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ tác nghiệp lâm sinh

-Biên bản nghiệm thu ngoại nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (bản chính);

-Biên bản nghiệm thu nội nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (bản chính);

-Các văn bản pháp lý có liên quan (các Quyết định của cấp có thẩm quyền như: chủ trương cho phép đầu tư, đề cương kỹ thuật và dự toán cho lập dự án (nếu có), chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao chứng thực) hoặc chủ trương cho phép sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, quy hoạch phát triển lâm nghiệp.

b) Số lượng bộ hồ sơ:  05 bộ (01 bộ chính, 04 bộ sao chụp).

2. Số lượng hồ sơ

    05 bộ (01 bộ chính, 04 bộ sao chụp).

3. Thời gian giải quyết

4. Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 21 ngày làm việc

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND huyện;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Một số phòng chức năng thuộc UBND huyện.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn.

4. Phí – Lệ phí

     

Không 

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

8. Mẫu đơn, tờ khai

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án (theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT;

- Dự án lâm sinh, có ký tên, đóng dấu của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (theo mẫu tại Phụ lục1, phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT).

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Văn bản phê duyệt Dự án lâm sinh.

- Thời hạn có hiệu lực: không

10. Điều kiện thực hiện TTHC

Có diện tích đất hoặc diện tích rừng rõ ràng, có ranh giới cụ thể; Diện tích đất của dự án có chủ cụ thể; khu đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng; Dự án phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương; trong trường hợp trên địa bàn chưa có quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc diện tích đất của dự án nằm ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp hoặc không nằm trong Dự án phát triển lâm nghiệp thì phải có chủ chương cho lập dự án.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

Điều 4, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21  tháng 10  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.