NNPTNT_10

10. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển gấu

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ nuôi gấu lập 01 bộ hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gửi Hạt Kiểm lâm

Bước 2: Thẩm định, kiểm tra

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ vận chuyển gấu thẩm định, kiểm tra chíp điện tử (đối với các cá thể gấu đã gắn chíp điện tử), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi và cấp giấy phép vận chuyển gấu theo quy định.

Bước3: Trả kết quả: thời gian trao trả giấy phép vào các giờ hành chính theo quy định hiện hành.

2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị vận chuyển gấu (Phụ lục VI Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN);

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh chủ nuôi gấu thông báo bằng văn bản với Cơ quan kiểm lâm sở tại đến làm biên bản kiểm tra xác nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biên bản xác nhận số gấu vận chuyển và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh; trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các tổ chức, cá nhân.

4. Phí – Lệ phí

     

Không 

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

8. Mẫu đơn, tờ khai:Đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục VI Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN)

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển gấu

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Điều 5 Thông tư số 25/2011/TT-BBBPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Điều 10 Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.