TP_29

29. Thủ tục: Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính

- Trình tự thực hiện

 

+ Người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

+ Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Cách thức thực hiện:

 Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyệnhoặc qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

b) Số lượng hồ sơ:Chưa quy định

2. Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ hồ sơ

3. Thời gian giải quyết và đôi đượng thực hiện thủ tục hành chính

-Thời hạn giải quyết hồ sơ:05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì thời han không qua 15 ngày.

-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Phòng Tư pháp

Cơ quan phối hợp:

-Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

4. Phí- Lệ phí

-Lệ phí (nếu có): không

5. Tên mẫu đơn, tờ khai và căn cú pháp lý

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:không

-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường

-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;

+ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN;

+ Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

+ Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.