TP_35

35. Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận quận, huyện, Công an quận, huyện, Ban chỉ huy quân sự quận, huyện lựa chọn, lập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyệntiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

* Trường hợp nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

* Trường hợp nộp qua bưu chính:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.

- Bước 3: Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận, huyệnquyết định công nhận báo cáo viên pháp luậtvà gửi tới cơ quan, tổ chức đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật.Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Phòng Tư pháp.

c) Thành phần, số lượnghồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức;

+Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thời gian giải quyết và đôi đượng thực hiện thủ tục hành chính

d) Thời hạn giải quyết hồ sơ:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dânquận, huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật, hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.

4. Phí- Lệ phí

-Lệ phí (nếu có): không

5. Tên mẫu đơn, tờ khai và căn cú pháp lý

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BTP).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người được công nhận Báo cáo viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác;

- Có khả năng truyền đạt;

- Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 27/5/2013).

- Thông tư 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp Quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.