TCKH_1

1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

a) Trình tự thực hiện:

 • Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến Bộ phận Một cửa  cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 • Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận một cửa cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
  1. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
  2. Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
  3. Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

b) Cách thức thực hiện:Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc ngườiđại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

c) Thành phần hồ sơ:bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. Nội dung bao gồm những nội dung sau:
  1. Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  2. Ngành, nghề kinh doanh;
  3. Số vốn kinh doanh;
  4. Số lao động;
  5. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
 • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh(nếu có)

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e)Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

g)Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, đại diện hộ gia đình

h)Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

4. Phí – Lệ phí

i)Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): 100.000 đồng(Quyết định số 41/2017 ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bìn Định ban hành quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định(bổ sung)

 

5. Tên mẫuđơn, tờ khai, căn cứ pháp lý

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 • Giấy đề nghịđăng ký hộ kinh doanh(Phụ lục III-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

l)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 •  Quyết định số 41/2017 ngày 20/7/2017 củ a UBND tỉnh Bìn Định ban hành quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định(bổ sung)

TẢI MẪU ĐƠN: