TCKH_25

THỦ TỤC THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN  VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch  huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính-Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

 * Bước 3: Nhận quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành của Ủy ban nhân dân huyện tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.   

+ Bản vẽ hoàn công.

+ Bảng Quyết toán công trình.

+ Quyết định chỉ định tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Hợp đồng khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công kỹ thuật công trình.

+ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt, Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

+ Quyết định trúng thầu hoặc quyết định chỉ định thầu thi công công trình.

+ Hợp đồng thi công xây dựng công trình.

+ Quyết định chỉ định tư vấn giám sát thi công công trình.

+ Hợp đồng tư vấn giám sát thi công công trình.

+ Dự toán công trình.

+ Thông báo kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và biên bản đối chiếu công nợ của Kho bạc nhà nước .

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

- Thời hạn giải quyết: Không quá 01 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có):Kho bạc Nhà nước  – huyện và các chủ đầu tư.

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

4. Phí – Lệ phí

i) Lệ phí:

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

 

5. Tên mẫuđơn, tờ khai, căn cứ pháp lý

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành. (Mẫu số: 01/QTDA)

* Các văn bản pháp lý có liên quan. (Mẫu số: 02/QTDA)

* Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm. (Mẫu số: 03/QTDA)

* Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành. (Mẫu số: 04/QTDA)

* Tài sản cố định mới tăng. (Mẫu số: 05/QTDA)

* Tài sản lưu động bàn giao. (Mẫu số: 06/QTDA)

* Tình hình thanh toán và công nợ của dự án. (Mẫu số: 07/QTDA)

* Bản đối chiếu số liệu cấp vốn cho vay, thanh toán vốn đầu tư. (Mẫu số: 08/QTDA)

* Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.. (Mẫu số: 09/QTDA)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

  Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

- Nghị định 59/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư 09/2016/TT- BTC  ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc ngân sách nhà nước

 - Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài Chính  sửa đổi bổ sung mọt số điều của Thông Tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc ngân sách nhà nước

TẢI MẪU ĐƠN: