TCKH_26

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, CÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ  BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

* Bước 2: : Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp chưa đủ điều kiện để xem xét thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hoặc cần sửa đổi bổ sung để hoàn thiện, Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo bằng văn bản 01 lần trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

* Bước 3: Nhận quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân  huyện tại Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình của đơn vị.

+ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định.

+ Biên bản nghiệm thu sản phẩm khảo sát, thiết kế của chủ đầu tư.

+ Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, kèm theo văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

2. Số lượng hồ sơ

    02 bộ

3. Thời gian giải quyết

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tồ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện; chủ đầu tư và các đơn vị chủ cơ sở vật chất.

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

4. Phí – Lệ phí

i) Lệ phí:

Lệ phí thẩm định dự án đầu tư

 

5. Tên mẫuđơn, tờ khai, căn cứ pháp lý

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

Căn cứ pháp lý:

  • Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
  • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
  • Nghị định 59/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  • Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của    UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế , dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh,