TCKH_27

THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

* Bước 2: : Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp chưa đủ điều kiện để xem xét thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu  công trình hoặc cần sửa đổi bổ sung để hoàn thiện, Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo bằng văn bản 01 lần trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

* Bước 3: Nhận quyết định thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình của Ủy ban nhân dân  huyện tại Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình thẩm định  kế hoạch đấu thầu.

+ Quyết định đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình được duyệt

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

- Thời hạn thẩm định: 20 ngày

- Thời gian giải quyết: 05 ngày .

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tồ chức, cá nhân thẩm định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

    - Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu

4. Phí – Lệ phí

i) Lệ phí:Không có

 

5. Tên mẫuđơn, tờ khai, căn cứ pháp lý

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Tên mẫu đơn hồ sơ:

Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu( TT 10/2015/TT-BKHĐT ngày 15/12/2015

Căn cứ pháp lý:

  • Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
  • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
  • TT 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  • Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của    UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế , dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh,

TẢI MẪU ĐƠN: