TCKH_29

THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

* Bước 2: : Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp chưa đủ điều kiện để xem xét thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu  công trình hoặc cần sửa đổi bổ sung để hoàn thiện, Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo bằng văn bản 01 lần trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

* Bước 3: Nhận quyết định thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình của Ủy ban nhân dân  huyện tại Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

+ Bản sao hồ sơ dự thầu

+ Thiết kế kỹ thuật , thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình

+ Quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

+ Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, Quyết định phê duyệt HSMT/HSYC

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu  

+ Mẫu đánh giá HSDT của các thành viên của tổ chấm thầu

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

 

 

 

 

3. Thời gian giải quyết

- Thời hạn thẩm định: 20 ngày

- Thời gian giải quyết: 10 ngày

* Đối với gói thầu có quy mô nhỏ theo Điều 63 Nghị định 63/NĐ-CP

- Thời gian thẩm định: 10 ngày

  Thời gian phê duyệt: 5 ngày  .

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tồ chức, cá nhân thẩm định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

    - Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

4. Phí – Lệ phí

i) Lệ phí: 0,05% giá gói thầu, mức tối thiểu là 1.000.000 đồng( Điều 9 Nghị định 63/2014 /NĐ-CP ngày 26/6/2014

 

5. Tên mẫuđơn, tờ khai, căn cứ pháp lý

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Tên mẫu đơn hồ sơ:

  +  Mẩu hồ sơ mời thầu xây lắp( TT 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015)

  + Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn(TT 01/2015/BKHĐT ngày 15/4/2015)

  +Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa( TT 05/2015/BKHĐT ngày 1/8/2015)

  +  Mẫu HSYC chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh( TT 11/2015/BKHĐT ngày 22/12/2015)

  +Mẩu đơn tại (TT 23/2015/BKHĐT ngày 21/12/2015 )

Căn cứ pháp lý:

 • Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
 • Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
 • Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Thông tư 19/2015/TT –BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 15/4/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập HSMT, HSYC,HSMQT
 • Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 01/8/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 • Thông tư 11/2015/TT- BKHĐT ngày 22/12/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết  về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của    UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế , dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh,