Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
                Huyện ủy
                       Thường trực Huyện ủy
                      src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Văn phòng Huyện ủy
                      src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Ban Tuyên giáo Huyện ủy
                      src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Ban Tổ chức Huyện ủy
                      src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Ủy Ban kiểm tra 
                      src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Ban Dân vận
               src=/upload/images/hoaian/point.jpg Hội đồng nhân dân
                     src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Thường trực Hội đồng nhân dân
                     src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Đại biểu Hội đồng nhân
              src=/upload/images/hoaian/point.jpg Ủy ban nhân dân
                     src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Thành viên Ủy ban nhân dân
                     src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Các phòng, ban trực thuộc
                      UBND các xã, thị trấn
               src=/upload/images/hoaian/point.jpg Mặt trận, đoàn thể
                      src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Ủy ban MTTQ VN huyện
                      src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Hội Cựu chiến binh huyện
                      src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
                      src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Hội Nông dân huyện
                      src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Đoàn thanh niên Cộng sản HCM huyện
                      src=/upload/images/hoaian/point1.jpg Liên đoàn Lao động huyện